С поглед към бъдещето
Акцентът в бъдещото развитие
на ДАН 92 ЕООД е поставен
върху няколко
основни направления:
Другите за нас
Искате ли да разберете
какво мислят за нас
нашите партньори?

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ДАН-92” ЕООД  ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на „ДАН-92” ЕООД. зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции в строителната,монтажната и ремонтна дейности и изпълнението на поетите ангажименти по настоящата политика.

От името на Ръководството, официално обявявам решението в „ДАН-92” ЕООД да се разработи, внедри, сертифицира и поддържа Система за управление на качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, и OHSAS 18001:2007. Ръководството на „ДАН-92” ЕООД декларира своята отговорност в изграждането, внедряването, сертифицирането и поддържането на фирмената Система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в изпълнение на приетата си

ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

Политиката по качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа е неизменна част от цялата политика и стратегия на фирмата, със следните цели:

- предоставяне на услуги, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни, при управление на здравето и безопасността при работа и предотвратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда;

- поддържане и подобряване на  имиджа на „ДАН-92” ЕООД като перфектен строител – изпълнение , предаване и гаранционно обслужване на обектите в срок и без рекламации към основните изисквания , специфицирани в договорите за строителство, стремеж за работа по изискванията на европейските стандарти;

- експедитивност при изпълнение на възложените задачи и компетентност при работа с клиентите;

- подобряване на вътрешния обмен на информация в дружеството чрез регламентиране на комуникацията и насърчаване на неформалните контакти;

- внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на „ДАН-92” ЕООД;

- развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на фирмата;

- удовлетворяване потребностите и очакванията на собствениците и инвеститорите;

- създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;

- следене на актуалността на националните и международни нормативни документи и извършване на оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност;

- последователно и постоянно повишаване на екобезопасността при експлоатация  на мощностите и осъществяването на строително-монтажните дейности;

- осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на политиката по околна среда;

- осигуряване на разбирането, внедряването и поддръжката на политиката по околната среда на всички нива в дружеството;

- ангажиране на персонала и информирането му за изпълнение на целите по околната среда;

предотвратяване на замърсяването на околната среда, чрез ефикасно управление на образуваните отпадъци и използваните материали и технологии;

- поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации;

- оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;

- управление на здравето и безопасността на работното място: предотвратяване на потенциални инциденти, влошено здравословно състояние, болести и др.;

- поддържане в безопасност и без рискове за здравето всички машини и съоръжения, средства за достъп до мястото на работа и аварийни изходи;

- осигуряване на информация, инструкции и обучение на служителите за качествено и безопасно изпълнение на възложената дейност;

- повишаване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд в дружеството;

- осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда с изискванията на ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001;

- чувствително повишаване на качеството и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив;

- проучване и удовлетворяване изискванията на пазара;

- оптимизиране на икономическите критерии /разходи, себестойност, трудови възнаграждения  и др./;

- стимулиране творческата активност на персонала.

Политиката по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда на „ДАН-92” ЕООД изисква спазване на отговорностите и задълженията по системата за управление на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията. Политиката е достъпна до обществеността.

С това мое изявление си позволявам да изразя убедеността на Ръководството за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество от целия персонал на „ДАН-92” ЕООД при реализиране на Политиката и Целите на фирмата.

Управител:  Динка Йорданова